14.5.06

Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

Oppimiskulttuuri


"Oppilaan työn kehittyneempänä muotona yrittäjyysmalli siirtää oppilaan ulkoa säädellystä
"palkkatyöstä" itsesäätöiseen studiotyyppiseen, teoreettisesti hallittuun työhön.

Oppilaan uusi toimintatapa kehittää koko toimintajärjestelmää: välineiden, säännöstön, yh-
teisön ja työnjaon on kehityttävä tukemaan oppilaan uutta työtä.

Oppilaan työ murtautuu luokkahuoneen, koulun, aine- ja tuntijaon rajoitteista oppilaan koko
senhetkiseen todellisuuteen.

Keskeistä oppilaan työssä on - paitsi oppiminen - se yhteisöllinen toiminta, jonka kautta oppi-
las muokkaa kokemastaan teoreettisen tiedon ja pohdinnan avulla tuotteen, joka on kohdis-
tettu todelliselle vastaanottajalle ja, joka samalla kehittää ympäristöään."


Lähde PDF-muodossa.

Ei kommentteja: